Hainchan Website Information

 • Thông Tin Doanh Nghiệp:
 • Tên Chủ Sở Hữu: Nguyễn Lê Cường
  Số Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD): 26A8028888
 • Địa Chỉ Trụ Sở Chính: 09 Lê Công Khai, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
 • Số Điện Thoại (Mỹ): +1-864-757-4048
 • Email: admin@hainchan.com

 • Business Information:
 • Owner’s Name: Nguyen Le Cuong
 • Business Registration Number: 26A8028888
 • Address: 09 Le Cong Khai, Đong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province, Vietnam
 • Tel: +1-864-757-4048
 • Email: admin@hainchan.com
 

a) Điều kiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ:

 • Giới hạn thời gian: Các file PDF có thể được tải về ngay sau khi thanh toán, không có hạn chế về thời gian tải.
 • Phạm vi địa lý: Không có hạn chế.

b) Chính sách kiểm hàng và hoàn trả:

 • Do đặc thù của sản phẩm là file PDF, không có chính sách hoàn trả. Trong trường hợp có vấn đề với việc tải file hoặc mất file, khách hàng có thể liên hệ qua email để được cung cấp lại file.

c) Chính sách bảo hành sản phẩm:

 • Không có chính sách bảo hành sản phẩm do sản phẩm là file PDF.

d) Tiêu chuẩn và quy trình cung cấp dịch vụ:

 • Quy trình cung cấp dịch vụ bao gồm việc xác nhận thanh toán và cung cấp link tải file PDF ngay lập tức.
 • Tiêu chuẩn dịch vụ đảm bảo rằng file PDF được cung cấp là đầy đủ và không bị hỏng.

e) Nghĩa vụ của người bán và khách hàng:

 • Nghĩa vụ của người bán: Đảm bảo cung cấp file PDF đúng và đầy đủ, hỗ trợ khách hàng trong trường hợp có vấn đề với việc tải file.
 • Nghĩa vụ của khách hàng: Thanh toán đúng hạn và thông báo cho người bán nếu có vấn đề với file đã tải.

a) Terms and Conditions for Goods and Services:

 • Time Limit: PDF patterns can be downloaded immediately after payment, with no time restrictions.
 • Geographic Scope: There are no geographic limitations.

b) Policy on Goods Inspection and Returns:

 • Due to the nature of the product being a PDF, there are no returns. If there are issues with downloading or file loss, customers can contact via email for re-provision of the PDF file.

c) Product Warranty Policy:

 • As the product is a PDF file, there is no warranty policy.

d) Standards and Procedures for Service Provision:

 • The service process includes payment confirmation and immediate provision of the PDF file download link.
 • Service standards ensure that the provided PDF file is complete and undamaged.

e) Obligations of the Seller and Customer:

 • Seller’s Obligations: Ensure the correct and complete provision of the PDF file, support customers in case of download issues.
 • Customer’s Obligations: Make timely payments and notify the seller if there are issues with the downloaded file.

Mặc dù chúng tôi chủ yếu bán các mẫu PDF, nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm vật lý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại thông qua biểu mẫu được cung cấp.

 1. Phương Thức Giao Hàng và Cung Ứng Dịch Vụ:
  • Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn giao hàng, bao gồm các dịch vụ chuyển phát nhanh và giao hàng tiêu chuẩn, tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
 2. Thời Gian Giao Hàng Ước Tính:
  • Thời hạn giao hàng sẽ được ước lượng dựa trên khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng đã chọn. Chúng tôi nỗ lực giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể.
 3. Giới Hạn Địa Lý Giao Hàng:
  • Một số khu vực địa lý có thể có hạn chế về giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ. Vui lòng kiểm tra thông tin cụ thể trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 4. Trách Nhiệm Trong Quá Trình Giao Nhận:
  • Trách nhiệm của thương nhân và tổ chức cung ứng dịch vụ logistics bao gồm việc cung cấp chứng từ hàng hóa và đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra suôn sẻ.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp có chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, chúng tôi cam kết thông báo kịp thời cho khách hàng. Khách hàng có quyền hủy hợp đồng nếu không muốn tiếp tục chờ đợi.

Information on Shipping and Delivery

While our primary product offering is PDF patterns, if you wish to purchase physical products, you may contact us via email or phone through the provided form.

 1. Methods of Delivery and Service Provision:
  • We offer various delivery options, including express shipping services and standard delivery, depending on customer requirements.
 2. Estimated Delivery Times:
  • Delivery times are estimated based on geographical distance and the selected delivery method. We strive to deliver as promptly as possible.
 3. Geographical Limitations for Delivery:
  • Some geographical areas may have restrictions on delivery or service provision. Please check our website for specific information or contact us for further details.
 4. Responsibility in Delivery Process:
  • The responsibility of the merchant and logistics service providers includes providing goods documents and ensuring a smooth delivery process.

Note:

 • In case of delays in delivery or service provision, we commit to timely inform our customers. Customers have the right to cancel the contract if they do not wish to continue waiting.

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau:

 1. PayPal (paypal.com):
  • PayPal là một cổng thanh toán quốc tế uy tín, cho phép bạn thanh toán an toàn và nhanh chóng.
  • Để sử dụng PayPal, bạn cần có một tài khoản PayPal và có thể liên kết với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình.
  • Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định và chính sách bảo mật của PayPal.
 2. Payme (payme.vn):
  • Payme là một cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ giao dịch nhanh chóng và an toàn.
  • Bạn có thể sử dụng Payme thông qua ứng dụng di động hoặc trang web của họ để thực hiện thanh toán.
  • Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định và yêu cầu bảo mật của Payme.

Lưu ý:

 • Website thương mại điện tử của chúng tôi có chức năng thanh toán trực tuyến, chúng tôi đã thiết lập cơ chế để khách hàng có thể rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán. Điều này bao gồm:
 • Trong phần chi tiết mua hàng, bạn có thể đăng nhập vào website để kiểm tra số tiền đã thanh toán, phương thức thanh toán được sử dụng, và Transaction ID của giao dịch. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi và xác nhận các thông tin liên quan đến giao dịch của mình.
 • Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin giao dịch trực tiếp thông qua PayPal và Payme, tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn đã chọn.
 • Chúng tôi cam kết cung cấp một quy trình thanh toán minh bạch và an toàn, đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối.

We accept the following payment methods:

 1. PayPal (paypal.com):
  • PayPal is a reputable international payment gateway, allowing for secure and quick transactions.
  • To use PayPal, you need a PayPal account and can link it to your credit or debit card.
  • We adhere to all regulations and privacy policies of PayPal.
 2. Payme (payme.vn):
  • Payme is a popular online payment gateway in Vietnam, supporting fast and secure transactions.
  • You can use Payme through their mobile app or website for payments.
  • We commit to complying with all regulations and security requirements of Payme.

Note:

 • If our e-commerce website features an online payment function, we have established mechanisms for customers to review and confirm detailed information about each payment transaction before proceeding with the payment. This includes:
 • In the purchase details section, you can log in to the website to check the amount paid, the payment method used, and the Transaction ID of the transaction. This allows you to easily track and confirm the details of your transaction.
 • You can also directly check the transaction information through PayPal and Payme, depending on the payment method you have chosen.
 • We are committed to providing a transparent and secure payment process, ensuring the utmost confidentiality of your information.
 1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:
  • Thu thập thông tin cá nhân nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác minh danh tính, xử lý giao dịch, và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:
  • Thông tin cá nhân được sử dụng trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:
  • Thông tin cá nhân được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu, hoặc theo quy định của pháp luật.
 4. Đối Tượng Tiếp Cận Thông Tin:
  • Thông tin cá nhân chỉ được tiếp cận bởi những bộ phận, nhân viên, và đối tác đáng tin cậy của công ty, cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm, và chỉ khi có sự đồng ý của khách hàng.
 5. Thông Tin Liên Hệ Và Quản Lý Thông Tin:
  • Cung cấp địa chỉ và phương thức liên lạc để khách hàng có thể liên hệ, hỏi thông tin về cách thức thu thập, xử lý thông tin cá nhân.
 6. Truy Cập Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:
  • Người tiêu dùng có quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua hệ thống thương mại điện tử hoặc các kênh liên lạc khác của công ty.

Lưu ý:

 • Công ty sẽ có cơ chế xử lý khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân không đúng mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo.
 • Chính sách này được công bố rõ ràng và dễ dàng truy cập cho người tiêu dùng trước hoặc khi thu thập thông tin cá nhân.

 1. Purpose of Personal Information Collection:
  • The collection of personal information is aimed at providing optimal services and products, including but not limited to identity verification, transaction processing, and service quality improvement.
 2. Scope of Information Usage:
  • Personal information is used within the necessary scope for service and product provision, marketing, customer support, and compliance with legal requirements.
 3. Information Storage Duration:
  • Personal information is stored for the period necessary to fulfill the stated purposes or as required by law.
 4. Parties with Access to Information:
  • Access to personal information is limited to trusted company departments, employees, and partners, essential for service and product provision, and only with customer consent.
 5. Contact Details of Information Collector and Manager:
  • Provides contact details for customers to inquire about the methods of personal information collection and processing.
 6. Methods for Consumers to Access and Edit Their Personal Data:
  • Consumers have the right to access and request modifications to their personal data through the company’s e-commerce system or other communication channels.

Note:

 • The company will have mechanisms to handle complaints related to the misuse of personal information or exceeding the announced scope.
 • This policy is clearly published and easily accessible to consumers before or at the time of personal information collection.